top of page

เครื่องอบผ้าอุตสาหกรรมขนาด 14 – 20 กิโลกรัม

ตอบสนองการใช้งานในธุรกิจร้านสะดวกซักสามารถติดตั้งได้ในทุกพื้นที่การให้บริการ มีให้เลือกสองระบบ ระบบไฟฟ้า ระบ