top of page

การออกแบบร้านสะดวกซัก

• การดำเนินงานติดตั้งที่เราออกแบบนั้นจะคำนึงถึงเรื่องพื้นที่การให้บริการที่สะดวกและรวดเร็วในการมาใช้บริการของลูกค้า พันธมิตรของเราจัดให้เราเป็นอันดับแรกๆ ในการเป็นผู้ที่ออกแบบร้านสะดวกซักได้ดีเยี่ยม เรามีการออกแบบ การจัดวางเครื่องที่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้มีการใช้งานกับพื้นที่ภายในร้านได้เกิดประโยชน์สูงสุด

3.jpg
1.jpg
2.jpg
bottom of page